Welkom op onze website

Mediation

Niet elk conflict hoeft uit te monden in een procedure. In een gerechtelijke procedure, beslist een onafhankelijke rechter over het geschil. De uitkomst is één winnaar en één verliezer. Vaak zijn er na het vonnis nog verwijten over en weer over en is de onderlinge sfeer definitief verpest. Mensen raken er meer en meer van overtuigd, dat met behulp van mediation een win-win situatie kan worden gecreëerd. Onder begeleiding van een deskundige, onafhankelijke derde, wordt door partijen de situatie besproken en zelf naar een oplossing gezocht.
Voordeel hierbij is dat niet alleen juridische standpunten worden aangevoerd, maar ook gevoelens en emoties.

De mediatior

Bij Mediation staat de zelfstandigheid van de mens centraal. Partijen worden in staat gesteld om hun conflict zelf op te lossen met behulp van een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator. De Mediator begeleidt het proces. De Mediator is deskundig, neutraal en onpartijdig. De Mediator kiest geen partij en heeft geen bepaalde uitkomst op het oog. Partijen worden gelijk behandeld.

Kenmerken van Mediation


Vrijwilligheid
Dit houdt in de eigen keuze van partijen om deel te nemen aan Mediation en de vrijheid van partijen om de Mediation te beëindigen op elk gewenste moment, zonder gebonden te zijn aan de in de Mediation ingenomen standpunten en gedane voorstellen.

Vertrouwelijkheid & Geheimhouding
Vertrouwelijkheid wil zeggen dat de informatie die gedeeld wordt vertrouwelijk blijft (tussen partijen). De informatie mag niet naar buiten komen en ook niet worden gebruikt in een gerechtelijke procedure, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Alle informatie die gedeeld wordt tijdens het mediationproces valt onder de vertrouwelijkheid, tenzij partijen hierover andere afspraken willen maken. De uiteindelijke resultaten en de gemaakte afspraken vallen niet onder de vertrouwelijkheid, tenzij partijen hierover andere afspraken willen maken. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen moeten alle deelnemers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen (maakt deel uit van de Mediationovereenkomst). In tegenstelling tot de meeste gerechtelijke procedures vindt Mediation achter gesloten deuren plaats. Zonder uitdrukkelijke toestemming van deelnemende partijen mogen derden niet deelnemen aan de Mediation.

Zelfbeschikking van deelnemende partijen