Welkom op onze website

Werkwijze Mediation Unie

Tijdens de volgende processen blijft de Mediator neutraal en onpartijdig.

Contact/ Aanmelding

U kunt als een van de conflictpartners contact met ons opnemen, maar ook als een derde partij/ opdrachtgever (werkgevers, arbodienst, vertrouwenspersoon, woningbouwvereniging, organisaties, bedrijven, overheidinstanties etc.) kunt u contact met ons opnemen. Ook als u doorvewezen bent naar ons, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.
U kunt contact met ons opnemen via: info@mediationunie.nl
U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Intake gesprek
Nadat wij uw vraag/ verzoek hebben ontvangen, neemt de Mediator contact met u op voor een intake gesprek/ verkennend gesprek. Dit kan ook telefonisch.
Als u liever langs wilt komen, wordt een afspraak ingepland (locatie in overleg). Alle deelnemende partijen krijgen de gelegenheid aangeboden voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden alle deelnemers en betrokkenen in kaart gebracht. De Mediatior checkt wie in juridische zin partijen zijn bij de Mediation.
Ook het onderwerp/ de aard van het geschil wordt vastgesteld. De Mediator checkt of bij alle deelnemers voldoende commitment bestaat om het conflict door middel van mediation op te lossen.
Ook controleert de Mediator de mandaat (de bevoegdheid van een partij om zelfstandig beslissingen te nemen) en de vertrouwelijkheid (over communicatie met derden).
Voorbereidingsfase/ Formele handelingen
Indien alle deelnemende partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en met behulp van mediation er samen uit te komen (commitment), krijgen de partijen de informatiebrochure over Mediation,
de Mediationovereenkomst
met de Algemene Voorwaarden en een uitnodiging (de datum en tijdstip in overleg) voor het Mediationgesprek. Ook worden de kosten van Mediation besproken (wat de kosten zijn en wie deze kosten zal dragen). Indien u in aanmerking komt voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging) wordt dit aangevraagd door de Mediation Unie.
Het Mediationgesprek
Voordat een aanvang wordt gemaakt met het eigenlijke mediationgesprek checkt de Mediator of alle formele handelingen in acht zijn genomen. De Mediationovereenkomst wordt ondertekend door alle deelnemende partijen en de Mediator. Indien gewenst, wordt de Mediationovereenkomst vooraf uitgelegd.
Als de deelnemende partijen gereed zijn, brengt de Mediator de deelnemende partijen met elkaar in gesprek.
De Mediator is procesbegeleider en zorgt ervoor dat het proces goed verloopt.
Indien nodig wordt een vervolgafspraak ingepland. Partijen krijgen ook de gelegenheid om hun standpunten met hun achterban, een advocaat of andere deskundige te bespreken/ raadplegen alvorens een uiteindelijke beslissing te nemen. In dit geval kunnen de partijen in overleg een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen door deze groep van personen. Indien nodig en gewenst mogen partijen ook met hun achterban, advocaat of deskundige deelnemen aan het mediationgesprek. Iedereen die deelneemt aan het Mediationgesprek moet de Mediationovereenkomst ondertekenen.
De Eindfase
Tijdens de Eindfase worden de afspraken die gezamenlijk zijn gemaakt door deelnemende partijen tijdens het mediationgesprek in kaart gebracht. Indien partijen dit wensen, wordt een vaststellingsovereenkomst of een afsprakenlijst opgemaakt door de Mediator en ondertekend door de partijen.
Indien partijen de vaststellingsovereenkomst een executoriale titel willen geven, dan kunnen wij voor u een afspraak regelen met onze samenwerkende notaris. Indien na de Mediation een verzoekschrift tot het ontbinden van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (ingeval van minderjarige kinderen) ingediend moet worden bij de Rechtbank, regelen wij dit met onze samenwerkende advocaten.